השימוש בתוכנת שכל crm (להלן "התוכנה") לרבות, הכניסה לתוכנה והשימוש בתכניה ובשירותים אשר מוצעים על ידה מהווים הסכמת המשתמש לתנאים המפורטים כדלהלן-

כללי

1. אתר האינטרנט www.sehel.co.il (שייקרא "האתר") הינו אתר ברשת האינטרנט, אשר מספק שירות תוכנה לניהול מוקדי מכירות ושירות, ואף מערכת אוטומציה שמאפשרת ללקוחות מתן שירותי דיוור ישיר ללקוחותיהם ("השירות" או "השירותים"). בעלת האתר והמפעילה היא קבוצת השכל הטוב בע"מ ח.פ. 516328473 – רח' המסגר 1, רעננה ("החברה" או "שכל").

2. הוראות מסמך תנאי שימוש זה חלות על כל פעולה המבוצעת ע"י המשתמש באתר. המסמך מהווה, לכל דבר ועניין, חוזה התקשרות מחייב שבין המשתמש ובין "שכל". יובהר כי הגלישה באתר ו / או ביצוע פעולות בו, מהווים את הסכמת המשתמש לקבלת תנאי ההסכם ולנהיגה על פי הוראותיו. במידה ואינך מסכים / ה לתנאי שימוש אלה, נבקשך שלא לעשות שימוש באתר ו / או בשירותים המוצעים במסגרת האתר. יודגש, כי כל המבצע פעולות באתר מצהיר כי הינו מודע להוראות ולתנאי השימוש ומקבל אותם, ולא תהא לו ו / או למי מטעמו כל טענה ו / או תביעה נגד בעלי האתר ו / או מפעיליו ו / או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויותיהם של בעלי האתר ו / או מפעיליו, על פי תנאי שימוש אלה.

3. כל משתמש רשאי להשתמש באתר לצורך רכישת המוצרים ו/ או השירותים, בכפוף למילוי התנאים שלהלן-

‍3.1. המשתמש כשיר לביצוע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והינך קטין (גילך מתחת ל-18) או שאינך רשאי לביצוע פעולות משפטיות ללא אישורו של אפוטרופוס, תידרש ליידע את הוריך ו / או את האפוטרופוסים החוקיים שלך בהוראות התקנון ולקבל אישורם לביצוע כל סוג פעילות שהוא במסגרתו של האתר. בנוסף, על ההורים חלה האחריות ליידוע הקטינים המעוניינים בגלישה באתר בעניין התקנון והוראותיו ואף לפקח על פעילותם בכדי שיפעלו על פיו. כל פעילות שתבוצע באתר ע"י הקטינים כמוה כהסכמת הקטינים ו/ או הוריהם למפורט בתנאי התקנון.

3.2. המשתמש הינו בעל ת.ז. ישראלית תקפה, או, לחילופין תאגיד הרשום כדין בישראל.

3.3. המשתמש בעל כרטיס אשראי בתוקף שהונפק בישראל באמצעות אחת מחברות כרטיסי האשראי, או שברשותו אמצעי תשלום אחרים המוסכמים על שכל.

3.4. למשתמש תא דוא"ל ברשת האינטרנט והוא בעל כתובת פיזית בישראל.

תנאים מסחריים כלליים

4. ההרשאה והגישה – במהלך פרק הזמן שבו תרכוש את שירותי האתר, נספק לך גישה לשימוש בשירות שרכשת על פי המפורט בהסכם זה ו/ או בהזמנת השירות הספציפית. אנחנו עשויים לספק חלק ממרכיבי השירות או את כולם באמצעות שירותי צד שלישי.

5. תכונות/ שירותים נוספים – באפשרותך להירשם כמנוי לשירותים נוספים או לתכונות נוספות באתר, באמצעות הזמנה נוספת או באמצעות הפעלת התכונות הנוספות מתוך חשבונך באתר (במקרים בהם אפשרות זו זמינה עבורך). הסכם זה יחול על כלל ההזמנות הנוספות וכלל התכונות הנוספות שתפעיל מתוך חשבונך באתר.

6. שירותים נוספים- באפשרותך להזמין שירותים משלימים נוספים באמצעות ביצוע ההזמנה אצלנו.

7. כל שירותינו, ובכללם השירותים המשלימים, יבוצעו באמצעות גישה מרחוק, למעט במקרים בהם סוכם אחרת בכתב.

8. בעצם אישור תנאי שימוש אלו, אתה מסכים לקבל הודעות מדיה אלקטרונית (כהודעות SMS, WhatsApp , דוא"ל וכן הלאה) מהחברה ו/ או מי מטעמה בכל הנוגע לנושאים שקשורים לאתר זה.

תמורה ותשלומים

 1. שירותי התוכנה ניתנים בתשלום, בעבור דמי רישוי / מנוי קבועים או משתנים, על פי שיקול דעת החברה, ובהתאם למחירון המשתנה מעת לעת. במקרים של דמי מנוי קבועים, המשתמש יחויב בתשלום דמי המנוי, ללא תלות במשך השימוש שעשה במערכת ו / או ביישומיה, לרבות במקרים בהם לא נעשה כלל שימוש במערכת.

 2. תשלום עבור השירות יגבה מראש, על פי תקופת החיוב כפי שנקבעה בעת ההרשמה לשירות (חודש, שנה או תקופה אחרת). יום החיוב נקבע עפ"י מועד הרישום לשירות ותלוי בתקופת החיוב. במקרים של משתמש שמשלם דמי מנוי שנתיים, דמי המנוי ישולמו מראש בעבור כל התקופה, ולא יושבו למשלם, גם במקרים של ביטול או הפסקת השימוש במנוי. במקרים של משתמש המשלם את דמי המנוי החודשיים, ניתן להודיע על ביטולו של המנוי באמצעות פניה יזומה למוקד התמיכה הטכנית או באמצעות פניה בדוא"ל.

 3. דמי שימוש במערכת מחויבים בהתאם לסוג התוכנית אליה נרשמת, ועל פי כמות המשתמשים המינימלית לה התחייבת במועד הרישום, למשך תקופת המנוי (מנוי שנתי, חודשי או פרק זמן אחר). מובהר, כי לא תהיה זכאי לקבלת זיכוי/ החזר בשל צמצום כמות משתמשים במהלכה של תקופת ההתחייבות. במידה ויתווספו משתמשים בתקופת המנוי הרלבנטית, התשלום עבורם יחול על פי חלק יחסי של השימוש שנעשה על ידם במהלך התקופה.

 4. נוסף על דמי השימוש הקבועים הנגבים מראש, ייגבו ממך באופן חודשי גם דמי שירות נוספים כדלקמן- חיוב בגין הודעות טקסט שנשלחו בחודש הקודם (כמפורט להלן). 

 5. התשלום עבור הודעות הטקסט שנשלחות באמצעות המשתמש במסגרתו של השירות אינו נכלל במחיר הרישיון, ומחויב בנפרד, לפי ההודעות שנשלחו בפועל. עלותה של כל הודעת טקסט היא 14 אגורות + מע"מ (או על פי העלות המעודכנת, מעת לעת, על ידי החברה). אורכה של הודעת טקסט מוגבל ל-60 תווים, ובגין כל 60 תווים תחויב בדמי שליחת הודעה נוספת.

 6. טבלת פירוט פריסת חיוב לפי מס' התווים בהודעה-

כמות הודעות

מספר תווים

הודעה אחת

0-60

שתי הודעות

61-121

שלוש הודעות

122-182

ארבע הודעות

183-242

חמש הודעות

243-303

שש הודעות

304-364

שבע הודעות

465-425

שמונה הודעות

426-486

תשע הודעות

487-547

עשר הודעות

548-608

11 הודעות

609-669

12 הודעות

670-730

 

 1. החברה זכאית לשינוי מחירון שירותיה בכל עת, ועל פי שיקול דעתה. ההודעה בדבר השינוי מחירון תימסר באמצעות הדוא"ל אותו סיפקת לחברה בעת ההתקשרות עימה. השינוי ייכנס לתוקפו תוך שבעה ימים ממועד מסירת ההודעה ואינו נוגע לתקופות המנוי אשר נרכשו ושולמו מראש.

16. תשלום בעבור השירותים מבוצע בכרטיס אשראי, אלא בהסכמתה בכתב של החברה לתשלום באופן אחר. רכישתו של השירות, מהווה הסכמה מצידך לחיוב כרטיס האשראי בכל דמי המנוי במהלך תקופת השירותים

‍17. במקרים בהם בעת מועד החיוב התרחשה שגיאה / תקלה בחיוב כרטיס האשראי מסיבות כגון אי תקינות הכרטיס, פג תוקף, מסגרת אשראי שאינה מספקת, גניבה וכן הלאה, ישלח אליך דוא"ל בנוגע לכך, וכן תופיע במערכת הודעה כי עליך לעדכן את פרטי כרטיס האשראי. באחריותך להזין את פרטי כרטיס האשראי התקינים באופן עצמאי במערכת. לאחר הכישלון הראשון בחיוב הכרטיס, יבוצע ניסיון חיוב במשך 20 ימים ברציפות, שבמידה וייכשל, המערכת תינעל מפני כניסה עד להסדרתו של עניין התשלום. בזמן הסדרת התשלום, תחויב תחילה עבור כל התקופה בה השימוש ננעל בפניך, וזאת, כתנאי מקדים לביטול הנעילה, או, לחילופין, לרישום שלך כמשתמש חדש במערכת.

18. על כל תשלום שיתקבל 14 יום לאחר מועד התשלום המקורי, יתווספו הוצאות הגביה ששיעורן קבוע במחירון, או, תשלום על פי הוצאות החברה בפועל, הגבוה מהשניים.

19. החברה תפיק חשבונית-מס כדין, עד ל-14 יום מקבלת התקבול. חשבונית חודשית (עבור דמי שירות נוספים) תישלח במועד החיוב לדוא"ל של מנהל המערכת / המשתמש הראשי בשירות, כפי שהוגדר במערכת בזמן יצירת החשבון.

20. דמי המנוי שמפורטים באתר אינם כוללים את דמי המע"מ, והוא מחויב על ידי החברה על פי דין.

שימוש ומגבלות השימוש

21. הינך מתחייב לפעול בהתאם לקווי מדיניות השימוש המקובלים על החברה, כפי שהיא תעדכן אותם מעת לעת.

22. הינך נדרש – (א) שלא להשתמש או שלא להפעיל מערכות אוטומטיות (בכללן "רובוטים", "עכבישונים" או "קוראים לא מקוונים") השולחים כמות בקשות גדולה לשרתים שלנו בפרק זמן נתון. (ב) שלא להשתמש בשירות באופן הפוגע, מעמיס, משבית או בפוגע באתרי האינטרנט שלנו, או, לחילופין, מפריע לשימוש צד אחר בשירות. (ג) שלא לנסות להשיג כל גישה שאינה מורשית לשירות. (ד) שלא לגשת לשירות המדובר אלא, אך ורק, דרך הממשק שלנו. (ה) שלא להשתמש בשירות למטרה או בדרך שהינן בלתי חוקיות או אסורות על פי האמור בהסכם זה.

‍23. כל שימוש המתבצע בשירות יתבצע, אך ורק, בהתאם לחוקי מדינת ישראל (ו / או לחוקי כל מדינה אחרת שממנה מתבצעת הגישה לשירות).

‍24. הינך מחויב להודיע לנו מיידית על כל שימוש בלתי מורשה בזהויות ו / או בסיסמאות בחשבון ושל המשתמשים בו.

25. הינך מצהיר כי לא ייעשה כל שימוש בשירות המסופק לך לצרכי איסופם, ניהולם או עיבודם של פרטי מידע רגיש או פרטיו של צד שלישי. במקרה כזה, לא תחול עלינו כל אחריות שעלולה לנבוע משימוש זה בשירות, במטרה לנהל או לאסוף מידע רגיש.

‍26. הינך מאשר לעשות שימוש בשירותי תקשורת צד ג', בנוסף הינך מקבל את תנאי השימוש בהתאם שלהם. לנו לא תהא אחריות מפעולות שאתה מבצע הנוגדות את תקנון השימוש של אותו ספק תקשורת.

27. השירותים שלנו עשויים לכלול קישורים או גישה לאתרים, לשירותים או למוצרים המופעלים באמצעות צדדי ג' ולא באמצעותנו או בשליטתנו. אלמנטים אלה מסופקים לך לשם נוחות בלבד, וזמינותו של כל אתר / מוצר כזה אין פירושה כי אנו תומכים או מחויבים לתמוך באתר / במוצר של הצד השלישי. אין לנו כל שליטה באלמנטים אלה, ואין אנו נושאים באחריות לתכנים ו / או לשירותים שבהם. אין במתן הגישה שלנו לאלמנטים אלה הקניית זכות שימוש במידע ובתכנים שבהם ו / או עדות לקשר מסוג כלשהו בין החברה לבין מפעילי האתרים האמורים. כל שימוש באתרים או ביישומים אלה הינו באחריותך, המשתמש, בלבד. התמיכה בשירותי צד שלישי כדוגמת Zapier, מערכת דיוור או WordPress הינה בעלות כספית על פי קריאה ועל פי שיקול החברה.

28. החברה עשויה לבצע שיפורים, שינויים, שדרוגים באתר ו / או בשירותים שמוצעים בו בכל עת, בלי הודעה מראש ועל לפי שיקול דעתה הבלעדי. למשתמש לא תהיה כל טענה, דרישה או תביעה כנגד החברה בשל ביצוע השינויים האמורים ו / או תקלות שתתרחשנה עקב ביצועם.

התנאים לשימוש במערכת האוטומציה לשירותיי דיוור ישיר ומדיניות אנטי דואר זבל ("ספאם")

29. בין שירותיה של החברה פעיל שירות מערכת אוטומציה לשירותי דיוור ישיר, אשר, בהירכשו, מעניק לך אפשרות אוטומציה לפניה לגורמים המנויים במאגר המנוהל על ידך. למען הסר ספק, החברה לא תבצע דיוור ישיר בעצמה, אלא רק תספק את מערכת האוטומציה שמאפשרת לך זאת. כתוצאה מכך, אין לנו כל חשיפה ו / או גישה למאגר המידע המנוהל על ידך לצורך דיוור ישיר, ואין אנו נחשבים כמי שעורכים דיוור ישיר. כמו כן, איננו מספקים / מעבירים / מוכרים ו / או סוחרים במאגרי מידע או ברשימות של פרטי התקשרות ו / או כתובות דוא"ל של צדדים שלישיים.

30. החברה מספקת שירותים אשר מטרתם היא לשפר את התקשורת שבינך, הלקוח, לבין נמעניך המנויים המורשים במאגר המידע שלך. בעצם הרשמתך לשירותי האוטומציה שמאפשרים דיוור ישיר לנמעניך, אתה מאשר ומצהיר, כי לצרכי הדיוור הישיר המבוצע על ידך, כל הנמענים הרשומים במאגר, הביעו את הסכמתם להיכלל בו ואף את הסכמתם לקבלת דיוור, בהתאם להוראת החוק.

‍31. אתה מתחייב לפעול כדי לשמור על כל החוקים שמטרתם היא מניעת משלוח דואר זבל (ספאם) לנמענים, בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982, ובפרט הוראותיו של סעיף 30 א' בו. משלוח דבר פרסומת, על פי הגדרתו בחוק זה, בלא רשותו ובלא הסכמתו מפורשת של המקבל, עלול להוות הפרה של הוראת הדין ושל תנאי השימוש של החברה. אתה לוקח על עצמך את האחריות המלאה לביצוע הדיוורים הישירים בהתאם להוראת כל חוק רלוונטי, בין אם ישראל ובין אם מחוץ לישראל.

32. בעת השימוש במערכת, אסור השימוש, בכל צורה, ברשימות דיוור מצד שלישי, וכן, אף לא תכין ן / או תפיץ דואר זבל או ספאם.

‍33. הינך מאשר כי ידוע לך שלא כל ההודעות הנשלחות באמצעות המערכת תתקבלנה על ידי נמעניהן או תיפתחנה על ידם.

‍34. בשורת בשולח (ה"מאת") של כל הודעת דוא"ל שתשלח על ידך על ידי המערכת, תצוין במדויק ובבירור זהות הארגון, המוצר או השירות, וזאת, ללא אזכור של חברת שכל (אלא במקרים בהם הדבר נדרש על ידי חברת שכל). שורת "הנושא" של כל הודעת דוא"ל הנשלחת באמצעות המערכת לא תכלול תוכן המטעה את הנמען בנוגע לנושא של ההודעה, וכל הודעה הנשלחת באמצעות המערכת חייבת כלול את המען התקף שלך. כמו כן, כל הודעה המהווה "דבר פרסומת" תציין זאת בכותרתה, כנדרש בחוק.

‍35. החברה רשאית לבדוק את פרטיה כל תלונה, טענה ו / או דרישה מצד ג' הנוגעת למשלוח דואר זבל (ספאם), במקרים שיתברר כי אכן הופרו הוראותיו של החוק ו / או הוראות תנאי שימוש אלה, תהיה רשאית להביא את ההתקשרות לכדי סיומה ו / או לנקוט בהליכים משפטיים נדרשים אחרים. בנוסף, תהיה החברה רשאית, על פי שיקול דעתה, להקפיא את השירות עד לאישורם מחדש של כלל המנויים הנמצאים ברשימות הנמענים שלך. לא יחולו הפחתה ו / או החזר תשלום בשל הביטול או בשל תקופת ההקפאה. החברה תהיה רשאית לבצע את קבלת ההסכמה מחדש של הנמענים בכל דרך סבירה שתקבע, על פי שיקול דעתה, לרבות (אך לא רק) שליחת הודעת דוא"ל לכל מנוי ברשימה בדבר אישור רצונו להמשיך להיכלל לרשימה זו.

36. כל דיוור הנשלח באמצעות המערכות, יכלול מתן אפשרות לנמענים לבטל את הרשמתם ולהסיר את עצמם ממאגרי המידע, וכל נמען שיבחר לעשות כן – יוסר מהרשימה באופן אוטומטי ומיידי. אתה, הלקוח, מתחייב שלא למנוע ו / או לעקוף הסרה או מחיקה מסוג זה.

37. בעצם שימושך במערכת הינך מסכים לעשות שימוש אך ורק ברשימות המבוססות על הרשאה והסכמה, כנדרש על פי החוק ובהתאם לכל דין. הינך מתחייב בזאת לא לעשות במערכת שימוש בכל רשימות התפוצה האחרות. במידה וביקשת את אישור הנמען לשליחת הודעות, והנמען לא הגיב בחיוב או לא הגיב כלל לבקשה, עליך לא לשלוח אליו הודעות. ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, בזו, הינך מביע הסכמתך שלא לעשות כל שימוש במערכת למשלוח הודעות לאדם שהתנגד בכל צורה שהיא לקבלתן של הודעות ממך או מאדם / גוף אחר שבשמו אתה פועל.

38. ההודעות שהינך שולח באמצעות המערכות עלולות לגרור תלונות על ספאם מהנמענים; הינך האחראי להבטיח כי קמפיין דיוור שלך אינו יוצר תלונות ספאם בכמות העולה על הכמות המקובלת בתעשייה. החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תהיה רשאית לקבוע האם כמות תלונות הספאם שגרר הקמפיין שלך נחשבת לבמסגרת המקובל בתעשייה. קביעתה זו תהיה סופית ומחייבת על פי הסכם זה, לכל דבר ועניין.

39. מבלי לגרוע מכלליותו של האמור לעיל, הינך מאשר ומסכים, כי בכל הודעת דוא"ל שתשלח על ידך באמצעות מערכת הדיוור, תהיה החברה רשאית להוסיף הערות שוליים מזהות כדוגמת "מערכת דיוור של חברת שכל", "מופעל באמצעות חברת שכל", או, לחילופין, כל הודעה ברוח דומה.

40. הינך מתחייב שלא לעשות שימוש במערכת על מנת להעביר ו / או להפיץ תכנים פוגעניים ו / או כאלה שהינם בלתי חוקיים. בכללם-

40.1. תוכן הפוגע ברגשות הציבור, לרבות תוכן המכעיס / מטריד / מאיים / משמיץ ו / או מתעלל באחר.

40.2. תוכנים המכילים ו / או מספקים קישורים לתכני עירום / פורנוגרפיה / תכנים למבוגרים / תכני סקס / תכנים הכוללים אלימות קיצונית ו / או הכוללים שפה בוטה.

‍40.3. תכנים המפרים זכויות יוצרים / סימן מסחרי / פטנטים / סודות מסחריים ו / או קניין רוחני מסוג אחר.

‍40.4. תכנים המפרסמים ו / או חושפים מידע אישי מזהה או מידע פרטי של קטינים. כך גם אסורה שליחת תכנים המיועדים לקטינים, ללא הסכמת הוריהם המאומתת.

40.5. תכנים המכילים / מספקים קישורים ו / או משתתפים בהונאות פירמידה, בהימורים, בהגרלות, בלוטו וכד'.

40.6. תכנים שמספקים / מוכרים או מציעים חומרים ו / או מוצרים ו / או שירותים שהינם בלתי חוקיים.

התוכן ומאגרי המידע של הלקוח המאוחסנים אצלנו

 1. אם, במסגרת השירותים שיוענקו לך על ידי החברה, תבחר לאחסן מאגרי מידע כלשהם, הגישה למאגר ולנתונים שלו בידיך ובידי עובדיך בלבד, ותתבצע באמצעות מפתחות ההצפנה המקובלים. וזאת, ללא זכות או הרשאה לחברת שכל לגישה למידע, לחשיפה אליו או לעשיית שימוש בו.

‍42. החברה איננה ואינה מהווה "מחזיק" של מידע או מאגר מידע, כהגדרות המונחים הללו בחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981, ולא תחולנה עליה הוראותיו החוק, התקנות, ההנחיות והנהלים שעל פיו (להלן- "חוקי הגנת הפרטיות"). כל האחריות הנוגעת למידע, לאחזקתו, לתוכנו, לחוקיותו, לעיבודו וכן הלאה (מכוח חוקי הגנת הפרטיות) חלה עליך, הלקוח, בלבד, ולחברה לא תהיה כל אחריות בנוגע למידע ו / או לכל שימוש בו.

 1. בזאת, הינך מתחייב לקיים את כל חוקי הגנת הפרטיות באופן המלא שלהם ופוטר את חברת שכל מכל חובה ו / או התחייבות הקיימות מכוח חוקי הגנת הפרטיות, אלא במקרים בהם נטלה אחריות במפורש באמצעות הסכם בכתב איתך. לא ת עלה כל טענה הנוגעת לתחולת חוקי הגנת הפרטיות על חברת שכל, או כי חברת שכל היא בגדר "מחזיקה" או בעליו של המידע. אתה מתחייב לשפות את חברת שכל בפני כל תביעה ו / או דרישה שנוגעת לחוקי הגנת הפרטיות ו / או להפרתם.

תקופת מנוי, סיום, השעיה

 1. תקופת ההרשמה הראשונית תצוין בהזמנה, והמנוי עתיד להתחדש, באופן אוטומטי, לתקופת הרשמה נוספת, זהה לראשונה. על מנת למנוע חידושו של המנוי, ההודעה על כך מצידך חייבת להגיע במסגרות הזמן המפורטות בתנאי ההזמנה. במידה ותוסיף מוצרים ו / או משתמשים בתקופת ההרשמה, העלויות הנוספות בגינן תתחדשנה עם המנוי החדש, אלא אם יצוין אחרת בהזמנתך.
 2. עלויות השירות הנוגעות לתקופת ההארכה של המנוי תצוינה בהזמנה שלך, ובמידה ולא יצוין אחרת בהזמנה, יחולו על ההזמנה המחירים הזמינים בקטלוג המוצרים והשירותים של החברה במועד החידוש.
 3. תקופת המנוי שלך מסתיימת בתאריך המצוין ולא ניתן לבטל את המנוי לפני כן, אלא אם צוין הדבר מפורשות בפירוט תנאי ההזמנה. לא תהיה זכאי לכל החזר, במידה ותחליט על הפסקת השימוש בשירות בתקופת שירות אשר הוזמנה.‍
 4. כתנאים מוקדמים לביטולו של המנוי ולהפסקת החיובים בגינו, עליך לאשר בהודעה בכתב (בדוא"ל), כי הינך מודע לעובדה, שעם סיום השירות, כל המידע שהזנת ו / או קיים במסגרת השירות, יימחק לצמיתות ולא ניתן לשחזרו. בנוסף, הינך מאשר בזאת כי ידוע לך שלא ניתן לבצע הקפאת המנוי, ויחד עם קבלת ההודעה על ביטול המנוי ימחקו הנתונים באופן בלתי ניתן לשחזור. באפשרותך לבצע גיבוי לנתונים אל קבצי אקסל, לפי ההסבר הקיים באתר.‍
 5. כל אחד מהצדדים בהסכם רשאי לסיים את ההתקשרות לגבי כל שירותי המנוי – (א) בהודעה בת שלושים (30) ימים במקרים של הפרה מהותית, ואם ההפרה לא תוקנה בסוף תקופה זו; (ב) במקרים בהם הצד השני נכנס להליכי פשיטת רגל ו / או לכל הליך אחר שקשור בחדלות פירעון, בפירוק או בהסדר לטובת נושים, אלא אם בוטלו ההליכים הללו תוך 60 ימים. החברה רשאית גם לסיים את ההתקשרות בכפוף להודעה של שבעה (7) ימים, במקרה שבו מתגלה כי הינך פועל (או פעלת) בדרך שעלולה להשפיע לרעה על לקוחותינו, על הלקוחות הפוטנציאליים או על תקינותו של השירות.
 6. מניעת גישה – החברה רשאית להשעות ו / או להגביל גישת משתמש לשירותי המנוי, או לכל, גם ללא הודעה מוקדמת, במקרים בהם – (א) נעשה שימוש בשירות בצורה המפרה את החוקים והתקנות הרלבנטיים המקומיים, חוקי המדינה, החוקים הפדראליים או הזרים ו / או את התנאים המפורטים בהסכם זה; (ב) נעשה שימוש בשירות החברה למשלוח הודעות ספאם / דואר זבל; (ג) פרסום או העלאת חומר המפר (או המפר לכאורה) את זכויות היוצרים או הסימנים המסחריים של כל אדם ו / או ישות.
 7. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לחברה שמורה הזכות להפסיק בכל עת, פעילות באתר ו / או להשעות ו / או להגביל גישת משתמש לשירותיה המוענקים באתר, ללא מתן הודעה מוקדמת, לרבות (אך לא רק) באחד מהמקרים שלהלן- (א) במקרה בו נעשתה פעולה שהיא בניגוד לאמור בתקנון זה; (ב) במקרה בו המשתמש מבצע / ביצע מעשה בלתי חוקי ו / או עובר / עבר על הוראות הדין; (ג) במקרה שבו המשתמש מסר בעת ביצוע העסקה ו / או לאחריה פרטים שגויים; (ד) במקרה בו המשתמש ביצע כל מעשה שיש בו כדי לפגוע בחברה ו / או במי מטעמה ו / או בפעילות האתר התקינה ו / או בצד שלישי אחר; (ה) אם על פי דעתה של החברה, בכוונתו של המשתמש למכור את השירותים שמוענקים לו באתר לצד שלישי. (ו) במקרה שנפלה בהצעת ההתקשרות או במחירים שמוצגים באתר טעות קולמוס הברורה על פניה, בין אם היא חלה במחירי השירות ובין אם היא נוגעת לתיאור השירות; (ז) בכל מקרה שבו, בשל "כוח עליון", אין באפשרות החברה לבצע את הניהול התקין של אתרה, לספק ללקוח המשתמש את שירותיה ו / או לעמוד בכל התחייבות אחרת. בנוגע לסעיף זה "כוח עליון" פירושו – תקלות במחשב, תקלות במערכת הטלפונים או תקלות במערכות התקשורת האחרות, חבלה מסוג כלשהו, שביתה ו / או אירוע בטחוני. בכל אחד מן המפורטים לעיל, רשאית החברה לבטל את קיום העסקה או להציע לך שירות אחר, על פי שיקול דעתה ולנסיבות הביטול.
 8. השעיה בגין אי-תשלום – החברה תשלח לך הודעה הנוגעת לאי תשלומו של סכום כלשהו. במקרים בהם לא ישולם הסכום המלא, החברה עשויה להשעות את הגישה לשירותי המנוי, החל מעשרה (10) ימים לאחר מתן ההודעה. במקרים בהם השירות מושעה בשל אי התשלום, החברה עשויה לגבות דמי הפעלה מחדש על מנת להשיב את שירות המנוי.
 9. במקרה שאתר האינטרנט או השימוש הנעשה בשירות על ידך מהווה מקור לפגיעת אבטחה עבור החברה או עבור לקוחותיה האחרים המשתמשים בשירות, או שהוא צורך רוחב פס מוגבר / מוגזם, או גורם נזק לחברה או למשתמשים האחרים, החברה עשויה, במתן הודעת דוא"ל או טלפון, להשעות כל גישה שלך אל השירות.
 10. בסיום או בפקיעת תוקף הסכם זה, יופסק כל השימוש בשירות.
 11. תמיכה טכנית – בעת תשלום דמי המנוי, תהיה זכאי לתמיכה הטכנית (באמצעות הודעת דוא"ל או בטלפון) הזמינה במועדים שמפורטים להלן. תמיכה טכנית זו נכללת במחיר המנוי, אלא במקרים בהם נקבע מפורשות אחרת. השירות זמין בין השעות 09-00-17-00 (שעון ישראל), בימים א' – ה', לא כולל ימי ו', שבתות, חגים וערבי חג. 
 12. הסכם זה מהווה הרשאה לשימוש בשירות חברת השכל בלבד, ואינו מהווה רישיון כלשהו לתוכנה ו / או מרכיביה. השירות והתוכנה שבאמצעותה הוא מוענק, וכל זכויות הקניין הרוחני שלהם שייכים ונמצאים בבעלותה הבלעדית של חברת שכל (ו / או בבעלות מעניקי הרישיונות שלנו (ככל שהללו קיימים)). אנחנו שומרים על זכות הבעלות הבלעדית בהם. הינך מתחייב שלא להעתיק / לשכור / להחכיר / למכור / להפיץ או ליצור כל עבודה נגזרת המבוססת על השירות ו / או התוכנה של החברה, כולה או חלקה, בכל אופן שהוא, למעט האופנים שבהם הורשית בכתב ומפורשות על ידינו.
 13. כל זכויות הקניין הרוחני של כל התכנים באתר, לרבות סימני מסחר, פטנטים, זכויות יוצרים, מדגמים, שיטות וסודות מסחריים, הם רכושה של חברת שכל, ושלה בלבד. הזכויות הללו חלות, בין השאר, על העיצוב הגרפי של האתר, בסיסי נתונים שבו (לרבות – רשימות מוצרים, שירותים, תיאורי מוצרים ושירותים וכן הלאה), קודי המחשב של האתר ו / או כל פרט אחר שקשור בהפעלת האתר. אין לעשות שימוש בנתונים המתפרסמים באתר לשם הצגתם באתרי אינטרנט או בשירותים אחרים כלשהם בניגוד להוראות ההסכם ו / או ללא הסכמת החברה מראש ובכתב, ובכפוף לתנאי אותה ההסכמה (במידה ותינתן). בכלל זה, חל איסור על איסוף נתונים מהאתר באמצעות שימוש בתוכנות ו / או להפיץ נתונים מסוג זה ברבים במסגרת מסחרית או באופן מסחרי.
 14. עצם הרשמתך לשירות, מעניקה לחברה זכות להוסיף את שם החברה שלך והלוגו שלה לרשימת לקוחות חברת שכל באתר האינטרנט.

שיפוי

 1. הינך מתחייב לשפות את חברת שכל ונושאי המשרה בה, מנהלים, עובדים, סוכנים, נותני שירותים, מעניקי רישיון וחברות הקשורות אליה, כנגד כל תביעה, דרישה, הליך ו / או תביעה מצד ג'. וזאת, במידה שהדרישה או התביעה האמורה מבוססת ו / או נובעת מ- (א) שימוש הוא בלתי מורשה או שהוא בלתי חוקי שנעשה בשירות; (ב) אי קיומו או הפרתו של ההסכם הזה על ידך; (ג) שימוש במוצרים או בשירותים של צד ג'; (ד) שימוש שהוא בלתי מורשה בשירותי המנויים באמצעות אדם נוסף שמשתמש בפרטיך; (ה) בהפרה על ידך של זכויות הקניין הרוחני של צד ג'. החברה תודיע לך בכתב על כל טענה או דרישה, תוך שלושים (30) ימים ממועד הבאתה לידיעת החברה. תוענק לך השליטה הבלעדית להגנה או לסילוק התביעה האמורה, והחברה תספק לך (בתשלום) את כל המידע והסיוע הסבירים הנדרשים להתגונן מפני התביעה.
 2. החברה, ו / או כל מי מטעמה, אינם מעניקים לך כל אחריות הנוגעת לתאימות, לאמינות, לזמינות, לדיוק, לבטיחות ו / או לטיב השירות, ואינה מבטיחה פעילות מלאה נטולת תקלות או שגיאות. יתכן כי שירותי החברה עלולים שלא להיות זמינים בכל עת, עקב הופעת תקלות, שגיאות ו / או נסיבות חיצוניות. שירותי החברה במסגרת האתר מסופקים "כמות שהם" (AS IS) ו"כשיהיו זמינים" (AS AVAILABLE), וזאת, ללא כל אחריות ו / או התחייבות מסוג שהוא. החברה אינה נושאת בחבות או באחריות מכל סוג, בין אם היא מפורשת, משתמעת או מכוח הדין, בנוגע לשירותים המוצעים באתר, לרבות אחריות או חבות המשתמעות בנוגע להתאמתם של השירותים למטרות מסוימות או לצרכיך.
 3. החברה אינה מתחייבת כי השירותים המוצעים על ידה באתר יהיו חסינים מכל הפרעה או גישה שהיא בלתי מורשית של צד שלישי, ו / או מקלקולים, מתקלות, מנזקים או מכשלים, בחומרה, בתוכנה, בקווי התקשורת, בין אם מקורם של הללו בחברה או בצד ג' כלשהו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אתה מסכים ומתחייב לכך כי כל איחור, שיבוש ו / או תקלה שמקורם בכוח עליון כלשהו, לא ייחשבו כהפרה של תנאי השימוש הללו באמצעות החברה ו / או מי מטעמה, ומשכך, לא תהיה לקבלת כל סעד, תרופה או זכות.
 4. מובהר בזאת, כי אם לא הוצע לך, מפורשות, שירות גיבוי מטעם החברה, ואף הוסכם על מתן שירות זה, המידע, הנתונים וכל אשר מוזן ו / או מועבר באתר ו / או או בשירות באמצעותך, אינו מאובטח באמצעות החברה והיא אינה אחראית לגיבוי ולאבטחתו ולא תישא בכל סוג של אחריות ו / או חבות ו / או נזק העלולים להיגרם כתוצאה מכך. הינך האחראי הבלעדי לאבטחה, לגיבוי ולהגנה על המידע שמצוי בשירות ו / או בציוד אשר ברשותך.
 5. בשום מקרה, החברה, מי מעובדיה, מנציגיה, מספקיה ו / או ממפיציה לא יישאו באחריות לנזקים ישירים או עקיפים, לנזקים מיוחדים, תוצאתיים או נסיבתיים הנובעים משימוש, מאי שימוש ו / או מחוסר באפשרות להשתמש בשירותי החברה המוצעים באתר. מבלי לגרוע מן האמור לעיל.

מדיניות פרטיות; אבטחת מידע

 1. המידע שמוזן לשירות על ידך הינו באחריותך ובעלותך הבלעדיות. החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש בפרטים המוזנים לשירות, וזאת, מלבד לצרכי הענקת השירותים ובהתאם להוראות מדיניות הפרטיות שלה. אולם, יחד עם זאת, החברה שומרת על זכותה לאסוף נתונים הנוגעים לדפוסי שימוש באתר וברשת ולעשות שימוש במידע הזה לצרכי שיפור בשירותים המוצעים באתר, בהפעלתו ובתכניו, בכפוף למפורט במדיניות הפרטיות של החברה ולאמור בדין.
 2. גישה לשירות ולאתר עושה שימוש בשם משתמש ובסיסמה. הינך מתחייב שלא להעביר נתונים אלו לצד ג', ושלא לעשות שימוש בשם משתמש ובסיסמה של אחר. עליך לדווח לחברת שכל מיד, על כל אובדן של פרטים אלו, כמו גם על גילוי כי בשם המשתמש שלך או בסיסמתך נעשה שימוש בלא הסכמתך. יחד עם זאת, מובהר, כי הינך האחראי לכל שימוש שיעשה בשם המשתמש ובסיסמה (כולל בעת התשלום עבור השירותים ו / או המוצרים שיימכרו), אפילו במידה והדבר נעשה בלא הסכמתך. החברה ממליצה, וייתכן אף כי תדרוש זאת, על שינוי הסיסמה מידי פעם ובפעם.

‍65. לתשומת לבך, בעת הרשמתך לאתר ואף בעת ביצוע רכישת שירות באמצעות האתר, תתבקש לסמן במקום המיועד לכך, האם הינך מעוניין בהצטרפות לרשימות תפוצה של האתר לצרכי קבלת הודעות דוא"ל ו / או מסרוני SMS ו / או בדרך אחרת. חברת שכל מכבדת את פרטיותך, כך שאם אינך מעוניין בקבלת הפניות על המבצעים וההנחות, תוכל, בכל עת שתחפוץ בכך, להסיר את פרטיך במקום המיועד לכך מרשימות התפוצה של האתר. 

 1. הסכמתך לקבלת הודעות מהאתר בדוא"ל ו / או מסרוני SMS ו / או בכל דרך אחרת מהווה את הסכמתך לקבל תוכן שיווקי והצעות שונות הנוגעות לכל סוגי המכירות, וכן, להעברת פרטי ההתקשרות עימך לגופים המשתפים פעולה עם חברת שכל, ומציעים הטבות ו / או מוצרים אחרים (כהצטרפות למועדוני לקוחות או הנפקת כרטיסי אשראי).
 2. האתר נוקט באמצעי אבטחה על פי תקני האבטחה שמקובלים בישראל ועל פי דרישות חברות כרטיסי אשראי. יובהר, כי ככל והמדובר בביצוע הפעולות בסביבה המקוונת, אין ביכולתה של חברת שכל להבטיח עמידות מוחלטת מפני החדירות למחשביה, או מפני חשיפת המידע השמור במחשביה בפני המבצעים פעולות בלתי חוקיות. על כן, במידה ויעלה בידי צד ג' לחדור לנתונים ולמידע השמור בידי החברה ו / או לעשות בו שימוש לרעה, לא תהיה לך כל טענה, דרישה ו / או תביעה כלפיה.
 3. בנוסף, במקרים שנובעים מכוח עליון, החברה אינה אחראית לנזק מכל סוג שהוא, בין אם הוא עקיף ובין אם הוא ישיר, שיגרם למשתמש או לאדם מטעמו, במידה ופרט מידע כלשהו שנמסר לידיה יאבד ו / או יגיע לידי גורם עוין ו / או שיעשה בו שימוש שאינו בהרשאה. החברה מתחייבת שלא תעשה כל שימוש בפרטי משתמשיה הרשומים באתר, אלא לצורך תפעולו של האתר בלבד, ובמטרה לאפשר ביצוע הרכישה ושמירה על קשר עם המשתמש. למרות האמור, החברה רשאית להעביר את פרטיו של משתמש לצד ג', במקרה בו משתמש ביצע מעשה או גרם למחדל שפוגעים ו / או שעלולים לפגוע בחברה ו / או בצד ג' כלשהו, במקרים בהם המשתמש השתמש בשירותים לצורך ביצוע מעשה שהוא בלתי חוקי, במקרה שהתקבל בחברה צו שיפוטי שמורה על מסירת פרטי המשתמש לצד ג', וכן, גם במחלוקת או בהליך משפטי כלשהו. בנוסף, החברה רשאית להשתמש בפרטים אישיים של משתמש, ללא זיהוי ספציפי, לצרכי ניתוחי המידע הסטטיסטי והצגתו ו / או מסירה שלו לידי גורמים אחרים.

כללי וסמכות שיפוט

 1. מובהר כי חברת שכל, עפ"י שיקול דעתה, זכאית להפסיק את פעילותו של האתר ו / או פעילותו של משתמש ו / או של התוכנה המקוונת, בלא הודעה מראש, מכל סיבה ובכל עת.
 2. החברה שומרת לעצמה אף את הזכויות למניעת הגישה לאתר ו / או לאפשרות ליהנות משירותיו של האתר ו / או לביטול השתתפותו של משתמש אשר התנהגותו אינה הולמת או עולה בקנה אחד עם תקנון השימוש, או משתמש שמנסה לפגוע בניהול התקין של אתר החברה.

‍71. התקנון ניתן לשינוי ו / או לעדכון בכל עת על ידי החברה ו / או מי מטעמה, עפ"י שיקול דעת בלעדי, ובמתן הודעה דוא"ל לכתובת המשתמש שנמסרה על ידו במסגרת ההרשמה לשירות.

 1. כל ויתור ו / או מתן ארכה שנעשה מצד החברה לטובתו של המשתמש הינו מוגבל לנסיבות המסוימות שבהן הוא נעשה ו / או ניתן, ואין בו כדי להפחית ו / או לפגוע בזכויותיה של החברה על פי הסכם זה או עפ"י כל דין.
 2. מענה של חברת שכל למשלוח הודעות מפורסם באופן בולט באתר, ויתכן שישתנה מידי פעם.
 3. חברה שכל רשאית לקזז מכל סכום שיתקבל ממשתמש, בנוגע להסכם זה או לכל הסכם או לחוב אחר שהמשתמש חב לה, את כלל התשלומים ו / או החובות שמגיעים (או שיגיעו) לה. זו נחשבת כהודעת קיזוז על פי דין, והחברה לא תחויב במשלוח הודעת קיזוז אחרת ונוספת, והמשתמש מוותר על כל זכויות קיזוז, בהתאם להסכם זה. לחברה תעמוד אף זכות העיכבון למידע, לנתונים ו / או לציוד של המשתמש, וזאת, כנגד לתשלומים או לחובות שמגיעים (או שיגיעו) לה בהקשר להסכם זה.
 4. השימוש שננקט בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור בתקנון מתייחס, בשווה, לבני שני המינים.
 5. כותרות הפרקים בתנאי השימוש ובתקנון מובאות לשם הנוחות וההתמצאות, ולא תשמשנה בפרשנותו של התקנון.

‍77. המשתמש מסכים בזאת, כי כל תביעה ו / או דרישה כנגד חברת שכל תוגבל למשך פרק זמן של 6 חודשים, מהמועד שבו העילה הנטענת קמה. הצדדים רואים בכך הסכם לתקופת התיישנות, כהגדרתו בסעיף 19 לחוק ההתיישנות, וזאת בשל האופי הייחודי של האתר. ולמען הסר ספק – הוראה זו, במידת הצורך, תגבר על כל הוראת דין הטוענת אחרת.

 1. על תקנון זה חל חוק מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית לדיון בכל מחלוקת שנובעת, בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, מהוראותיו של תקנון זה ו / או מהשימוש באתר ו / או מהרכישות באתר – תינתן לבית המשפט המוסמך במחוז תל-אביב – יפו.

הצטרפו עכשיו